Almänna villkor

§ 1 Allmänt
Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för detta webberbjudande är Pixable AB, Hagendalsvägen 7, 692 30 Kumla, i det följande kallat ”Pixable”.

Samtliga leveranser från Pixable till kunderna sker på basis av nedanstående allmänna köp- och leveransvillkor. Dessa ligger till grund för alla erbjudanden och avtal mellan Pixable och kunden och anses godkända för samtliga affärsöverenskommelsers varaktighet. Motstridiga eller avvikande villkor från köparens sida är bara bindande om Pixable skriftligt har godkänt dessa.

§ 2 Leverans
(1) Leveransen sker principiellt inom tre veckor efter att kunden har fått beställningsbekräftelsen. Leveransdatum och leveranstid är bara bindande om de har bekräftats som sådana uttryckligen och skriftligt av Pixable.

(2) Vi levererar till hela Europa.

(3) Leveransen görs av ett leveransföretag som väljs av Pixable . Kunden får betala en portokostnad som beror på beställningsvärdet och platsen som varan skall levereras till.

(4) Om det undantagsvis inte går att leverera inom den under (1) nämnda fristen på tre veckor efter avtalets ingående, så informerar Pixable kunden om det senast i samband med fristens utgång utan dröjsmål i skriftlig form. Kunden har sen en hävningsrätt som han eller hon måste utöva utan dröjsmål i skriftlig form.

§ 3 Betalning
(1) Betalningen görs enligt kundens val via direktdebitering (SEPA-grundfullmakt), kreditkort, förskottsbetalning eller andra betalningssätt. Pixable förbehåller sig rätten att begränsa urvalsmöjligheterna för de betalningssätt som en kund kan välja mellan beroende på beställningsvärde, försändelseregion eller andra sakliga kriterier. Vid betalning med direktdebitering (SEPA-grundfullmakt) kommer Pixable att skicka förhandsinformationen (pre-notification) till kunden efter att beställningen har gjorts inom ramen för beställningsbekräftelsen (se § 3 st. 2).

(2) Om den betalningsmetod som kunden valt inte går att genomföra trots avtalsenligt genomförande från Pixable sida, i synnerhet då en debitering av kundens konto inte är möjlig på grund av bristande täckning på kontot eller att felaktig information har angetts, skall kunden ersätta Pixable eller en tredje part som har anlitats för genomförandet för de merkostnader som därmed har uppstått.

(3) Pixable har rätt att använda sig av tjänster av en pålitlig tredje part vid genomförandet av betalningen:

a) Vid en betalningsförsening av kunden får Pixable överlåta sina fordringar till ett inkassoföretag och överlåta de personuppgifter som är nödvändiga för att betalningen skall kunna genomföras till denna tredje part.

b) Om tredje part är inblandad i genomförandet av betalningen ses betalningen som genomförd i förhållande till Pixable först när beloppet i enlighet med avtalet har ställts till tredje parts förfogande, så att tredje part obegränsat kan förfoga över det.

(4) Kunden är införstådd med att endast få elektroniska fakturor. Fakturorna görs tillgängliga för kunden i PDF-format via e-post.

(1) Varan förblir Pixables egendom tills betalning gjorts av de fordringar som tillkommer Pixable. Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen (HGB), förbehåller Pixable sig äganderätten till alla levererade varor tills alla betalningar från affärsrelationen har gått in.

(2) Kunden är förpliktad att behandla varan varsamt tills äganderätten överförts till honom eller henne.

§ 4 Garanti

(1) Uppgifter, teckningar, illustrationer, teknisk information, vikt- och måttuppgifter och kravspecifikationer som finns i broschyrer, kataloger, rundskrivelser, annonser eller prislistor har ett rent informerande syfte. Pixable garanterar inte att dessa uppgifter stämmer. Beträffande leveransens sort och omfattning är endast de uppgifter som finns i beställningsbekräftelsen avgörande.

(2) Om det föreligger ett fel enligt garantiförpliktelsen, har kunden rätt att inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kräva att felet åtgärdas, kräva att få en felfri vara, upphäva avtalet eller sänka köppriset.

(3) Vid returer på grund av fel står Pixable också för portokostnaderna.

(4) Datakommunikationen via Internet kan med den nuvarande tekniken inte garanteras vara felfri och/eller alltid tillgänglig. Printive ansvarar därför inte för en stadigvarande och oavbruten tillgänglighet till webberbjudandet.

(5) Kundens anspråk från garantin förutsätter att kunden, om han eller hon är en näringsidkare, fullgör sin undersökningsplikt och reklamationsskyldighet.

(6) Preskriptionstiden för garantianspråk på den levererade varan är två år från det att varan mottagits. Om kunden är en företagare så är preskriptionstiden ett år.

§ 5 Ansvarsbegränsning

(1) Pixable ansvar rättar sig i övrigt efter de rättsliga bestämmelserna om dessa allmänna köp- och leveransvillkor inte fastställer något annat. För skadestånd har Pixable , oavsett av vilken rättsgrund, obegränsat ansvar endast vid uppsåt och grov vårdslöshet. Dessutom ansvarar Pixable vid enkel vårdslöshet för förluster orsakade av skador på hälsan, kroppsskador eller dödliga skador. Vid enkel vårdslöshet och brott mot en väsentlig avtalsskyldighet är Pixable ansvar begränsat till ersättning av vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av de ovannämnda bestämmelserna.

(2) Om ett ansvar för Pixable i dessa allmänna köp- och leveransvillkor är uteslutet eller begränsat, gäller detta också för det personliga skadeståndsansvaret för Pixable anställda, arbetstagare, medarbetare, vikarier och assistenter.

§ 6 Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka (Pixable AB, Hagendalsvägen 7, 692 30 Kumla, Sweden, Telefon +46 (0) 739411320 , info@pixable.se) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 60 SEK. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

§ 7 Upphovsrätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning
(1) Om kunden översänder ett eget motiv eller inverkar på produkten på annat sätt (personlig utformning av text), försäkrar kunden Pixable att text och motiv är fria från tredje parts rättigheter. Eventuella brott mot upphovsrätten, personlighetsrätten eller namnrätten belastar i detta fall helt och hållet kunden. Kunden försäkrar även att han eller hon inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom individualiseringen av produkten.

(2) Kunden befriar Pixable från alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har, om kunden är ansvarig för att en förpliktelse inte har uppfyllts. Kunden ersätter Pixable för alla kostnader för försvaret och övriga kostnader som uppstår.

§ 8 Avvikelser gällande teknik och utformning

Vid uppfyllandet av avtalet förbehåller vi oss uttryckligen avvikelser i jämförelse med beskrivningarna och uppgifterna i våra broschyrer, kataloger och övrigt skriftligt och elektroniskt underlag beträffande materials beskaffenhet, färg, vikt, mått, design eller liknande kännetecken, om dessa är rimliga för beställaren. Rimliga skäl till ändringar kan följa av vanliga variationer och tekniska produktionsprocesser.

§ 9 Datasäkerhet

Pixable behandlar kundens personuppgifter utifrån ändamålet och enligt de rättsliga bestämmelserna. De personuppgifter som angetts vid beställningen av varor (till exempel namn, e-postadress, adress, betalningsinformation) används av Pixable för att genomföra avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av Pixable och överlämnas inte till tredje parter som inte är inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen. Kunden har rätt att på begäran gratis få information om de personuppgifter som Pixable har sparat om honom eller henne. Dessutom har kunden rätt att korrigera felaktiga uppgifter, spärra och ta bort sina personuppgifter, om ingen lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter står i vägen.

§ 10 Tvistlösning

Europeiska kommissionen inrättar en plattform för tvistlösning på nätet, som kunderna kan öppna här. Vi är inte förpliktade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande vid ett förlikningsorgan för konsumenter.

Hemsidor

Foto / Video

Sociala Medier